รายละเอียดศูนย์บริการ

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

     เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ คุณแม่ควรห่วงใยสุขภาพ และเตรียมตัวเพื่อการคลอดอย่างเต็มที่ การฝากครรภ์ถือเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ แผนกสูติ-นรีเวชกรรม มีทีมแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอด และระยะเวลาหลังคลอด รวมทั้งให้บริการรักษาโรคทางสตรี และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพร่างกายของสตรี  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ 
- ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปของสตรี
- ให้บริการดูแลมารดาตั้งแต่ระยะเริ่มตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด
- ให้บริการเจาะน้ำคร่ำตรวจดูโครโมโซมหาความผิดปกติของทารกในครรภ์
- ให้บริการตรวจ และแนะนำการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอด
- ให้บริการดูแล รักษาโรคมะเร็งในระบบสืบพันธุ์สตรี เช่น มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งรังไข่
- ให้คำปรึกษาการคุมกำเนิด และวางแผนครอบครัว
- ตรวจภาวะความผิดปกติของฮอร์โมน
- ตรวจรักษาและให้คำแนะนำอาการผิดปกติในสตรีวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง)

เวลาให้บริการ คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

Sunday/อาทิตย์ 08:00-20:00
Monday/จันทร์ 08:00-20:00
Tuesday/อังคาร 08:00-20:00
Wednesday/พุธ 08:00-20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00
Friday/ศุกร์ 08:00-20:00
Saturday/เสาร์ 08:00-20:00