วิสัยทัศน์และพันธกิจ

SIKARIN HATYAI HOSPITAL: THE INTERNATIONAL STANDARD HOSPITAL

ศิครินทร์ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่เติบโต และยั่งยืนนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทาง ธุรกิจได้ครบถ้วนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ความเชื่อมั่นดังกล่าวสะท้อนอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร จากวิสัยทัศน์ของ ศิครินทร์ ด้วยลักษณะของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ความไว้วางใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด จากข้อมูลทางการตลาด เชื่อว่าการบอกต่อด้วยปากต่อปาก เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจ และมั่นใจในบริการเป็นลำดับแรกเสียก่อน ส่วนบุคลากรจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ทั้งทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และเชื่อมั่นถึงขั้นแนะนำให้บุคคลที่รู้จักมาลองใช้บริการ อย่างไรก็ตามพื้นฐานของธุรกิจบริการจะไม่มีตัวสินค้าที่จะนำมาแสดงให้เห็น คุณภาพได้

วิสัยทัศน์

INTERNATIONAL STANDARD HOSPITAL

พันธกิจ

ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู แบบองค์รวม ทุกะดับอย่างเป็นทีม มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความต่อเนื่อง ด้วยความอบอุ่นเป็นมิตร”

  1. รักษา การทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บป่วย
  2. ป้องกัน ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค
  3. ฟื้นฟู ทำให้ผู้ป่วยกลับสู่สภาวะปกติมากที่สุด
  4. ส่งเสริมสุขภาพ ให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น อยู่ในกรอบและขอบเขตของจรรยาบรรณตามวิชาชีพ