รายละเอียดของแพทย์

พิชยา ธานินทร์ธราธาร
นพ. พิชยา ธานินทร์ธราธาร
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เนื้องอกกระดูกเเละกล้ามเนื้อ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ รพ.ตำรวจ
  • ประกาศนียบัตร อนุสาขามะเร็งกระดูกเเละเนื้อเยื่อ รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
นัดแพทย์ท่านนี้