ทำไม! ต้องตรวจสุขภาพ (ตอนที่ 1)

ทำไม! ต้องตรวจสุขภาพ (ตอนที่ 1)

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ (ตอนที่ 1)
โดย นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล
     แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมและเวชศาสตร์ครอบครัว
     ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ

       

        การตรวจสุขภาพ คือ การคัดกรองเบื้องต้นในการดูแลสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย การหาสาเหตุและความผิดปกติที่สามารถพบได้เริ่มต้นโดยที่ยังไม่แสดงอาการก่อนที่จะลุกลามไปมากจนแสดงอาการออกมา โดยการแนะนำการดูแลและการรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อทำให้ความสมบูรณ์ของร่างกายกลับคืนมาและลดการสูญเสียในด้านต่าง ๆ ทั้งในครอบครัวและเศรษฐกิจโดยรวม

 

        การที่ร่างกายของเรามีความสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม มีโภชนาการที่ดี การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การหลีกเลี่ยงมลภาวะที่เป็นพิษ การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียด และที่สำคัญอีกอย่างที่จะลืมไม่ได้ คือ โรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่อาจจะไม่ทราบหรือลืมคิดถึง

 

        การตรวจสุขภาพควรทำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยรายละเอียดของการตรวจอาจจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ โดยศึกษาจากประวัติของการใช้ชีวิตประจำวัน ประวัติการเจ็บป่วยที่ผ่านมา ประวัติโรคที่เกิดในครอบครัว โรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นต้น

 

        โรงพยาบาลศิครินทร์ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก (JCI) เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และศูนย์ตรวจสุขภาพของเราเป็นศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร (One Stop Service) ได้เตรียมโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เฉพาะตามความสามารถของแต่ละบุคคลพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมแนะนำเพื่อให้ผู้มารับบริการได้เห็นความสำคัญของการตรวจและดูแลสุขภาพตนเองเพื่อคงความสมบูรณ์ของร่างกายให้นานที่สุดเพื่อคนที่รักและคนในครอบครัว

 

        การตรวจสุขภาพจะเริ่มต้นจากการซักประวัติ และค้นหาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคของแต่ละคนในด้านต่าง ๆ ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคในครอบครัว การตรวจร่างกายรวมทั้งผลตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการและผลการเอกซเรย์ จากนั้นทางศูนย์จะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลเพื่อแนะนำการดูแลตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น การเลือกประเภทอาหารที่ควรรับประทาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหน การเลือกชนิดการออกกำลังกาย ข้อควรระมัดระวังการป้องกันโรคบางชนิดที่อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นในอนาคต รวมทั้งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลโรคที่เหมาะสมเพื่อการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง มีชีวิตที่ยืนยาวด้วยสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจในอนาคต

 

        ในตอนต่อไป เราจะมาเรียนรู้ถึงชนิดของการตรวจ ความหมายและความสำคัญของผลที่ได้จากการตรวจชนิดต่าง ๆ หมายความว่าอย่างไรและแนวทางการแก้ไขกลับไปให้ใกล้เคียงหรือปกติมากที่สุด

 

       

 

 

 

นพ. ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล