ทำไม! ต้องตรวจสุขภาพ | ตอนที่ 1

ทำไม! ต้องตรวจสุขภาพ | ตอนที่ 1

 

ทำไม! ต้องตรวจสุขภาพประจำปี | ตอนที่ 1

 

โดย นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล
     แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมและเวชศาสตร์ครอบครัว
     ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ

       

การตรวจสุขภาพ คือ การคัดกรองเบื้องต้นในการดูแลสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย การหาสาเหตุและความผิดปกติที่สามารถพบได้เริ่มต้นโดยที่ยังไม่แสดงอาการก่อนที่จะลุกลามไปมากจนแสดงอาการออกมา โดยการแนะนำการดูแลและการรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อทำให้ความสมบูรณ์ของร่างกายกลับคืนมาและลดการสูญเสียในด้านต่าง ๆ ทั้งในครอบครัวและเศรษฐกิจโดยรวม

 

การที่ร่างกายของเรามีความสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นอยู่กับ

 • การดำเนินชีวิตที่เหมาะสม

 • มีโภชนาการที่ดี

 • การออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 • การหลีกเลี่ยงมลภาวะที่เป็นพิษ

 • การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • ความเครียด

 • และที่สำคัญอีกอย่างที่จะลืมไม่ได้ คือ โรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่อาจจะไม่ทราบหรือลืมคิดถึง

 

"การตรวจสุขภาพควรทำอย่างน้อยปีละครั้ง" 

โดยรายละเอียดของการตรวจอาจจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ โดยศึกษาจากประวัติของการใช้ชีวิตประจำวัน ประวัติการเจ็บป่วยที่ผ่านมา ประวัติโรคที่เกิดในครอบครัว โรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นต้น

 

โรงพยาบาลศิครินทร์ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก (JCI) เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และศูนย์ตรวจสุขภาพของเราเป็นศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร (One Stop Service) ได้เตรียมโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เฉพาะตามความสามารถของแต่ละบุคคลพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมแนะนำเพื่อให้ผู้มารับบริการได้เห็นความสำคัญของการตรวจและดูแลสุขภาพตนเองเพื่อคงความสมบูรณ์ของร่างกายให้นานที่สุดเพื่อคนที่รักและคนในครอบครัว

 

การตรวจสุขภาพจะเริ่มต้นจากการซักประวัติ และค้นหาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคของแต่ละคนในด้านต่างๆ ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคในครอบครัว การตรวจร่างกายรวมทั้งผลตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการและผลการเอกซเรย์ จากนั้นทางศูนย์จะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลเพื่อแนะนำการดูแลตนเองในด้านต่างๆ เช่น

 • การเลือกประเภทอาหารที่ควรรับประทาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหน

 • การเลือกชนิดการออกกำลังกาย

 • ข้อควรระมัดระวังการป้องกันโรคบางชนิดที่อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นในอนาคต

 • รวมทั้งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลโรคที่เหมาะสมเพื่อการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง มีชีวิตที่ยืนยาวด้วยสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจในอนาคต

 

ในตอนต่อไป เราจะมาเรียนรู้ถึงชนิดของการตรวจ ความหมายและความสำคัญของผลที่ได้จากการตรวจชนิดต่าง ๆ หมายความว่าอย่างไรและแนวทางการแก้ไขกลับไปให้ใกล้เคียงหรือปกติมากที่สุด

 

       

 

 

 

นพ. ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล