รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                   

                    การตรวจสุขภาพประจำปี คือ การตรวจร่างกายในภาวะปกติเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงหรือความผิดปกติและนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรค รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติในเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการป้องกันในด้านอื่นๆ เช่น การได้รับวัคซีนป้องกันโรค การตรวจสุขภาพประจำปี จะสามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ความรุนแรงหรือการลุกลามของโรคที่พบจะไม่มากเพื่อทำการวางแผนในการรักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ หรือบางโรคอาจเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้หายขาดได้นอกจากนี้ยังเป็นการวางแผนในการป้องกันโรคสำหรับครอบครัวและคนใกล้ชิดอีกด้วย

 

                    การตรวจสุขภาพและการตรวจร่างกายโดยแพทย์ร่วมกับผลการตรวจอื่นๆ เพื่อค้นหาความเสี่ยงเบื้องต้นของการเป็นโรคต่างๆ เช่น การมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงบ่งบอกเป็นโรคเบาหวาน ดูการทำงานของไตที่ผิดปกติบ่งบอกถึงภาวะไตเสื่อมหรือไตวาย ดูความผิดปกติการทำงานของตับ ค่าสูงกว่าปกติแสดงถึงภาวะตับผิดปกติหรือบอกถึงโรคต่างๆ เช่น โรคตับอักเสบ ตับแข็ง ดูปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดอุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจพิการ ถ้าไม่รีบรักษาอาจทำให้เสียชีวิตหรืออัมพาต ตรวจหาความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะต้น เพื่อป้องกันการเสียชีวิต เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม มะเร็งทางนรีเวช มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร และตรวจหาความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเกาท์ โรคกระดูกพรุน นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อ มีจุดหรือก้อนที่ปอด และโรคอื่นๆ อีกมากมายที่จะสามารถตรวจหาได้ รวมถึงให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ การติดตามอย่างต่อเนื่องและการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

       ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการที่แต่ละบุคคลมีภาวะสุขภาพที่ดี จึงออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพในหลากหลายมิติ เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพศ อายุ และปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึงโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม ภายใต้มาตรฐานอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาให้บริการในการตรวจแบบครบวงจร ทำให้ผู้มาใช้บริการเชื่อมั่นและมั่นใจได้ในเรื่องความถูกต้อง แม่นยำและความรวดเร็วของการรายงานผล และการจัดเป็นการบริการจุดเดียว (One stop service) เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ผู้ใช้บริการเข้าถึงการให้บริการได้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้มาใช้บริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพไม่ต้องเสียเวลารวมถึงการดูแลใส่ใจบริการทุกขั้นตอนจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรที่พร้อมให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง และได้รับความพึงพอใจสูงสุดในด้านการบริการจากโรงพยาบาล 

 

 

      นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิครินทร์ยังให้บริการตรวจสุขภาพอื่นๆ อีก เช่น             

 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต 
 • ตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าศึกษาต่อ 
 • ตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะ 
 • ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์
 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
 • ตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าหรือใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) 
 • ตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ 
 • อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพทั่วไป    

              

      คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

 1. งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด (จิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย) ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 2. ปัสสาวะควรเก็บในวันที่มาตรวจสุภาพสตรีควรตรวจก่อนหรือหลังหมดประจำเดือน 7 วัน
 3. นำผลการตรวจที่เคยตรวจ (จากโรงพยาบาลอื่น) รายงานทางการแพทย์หรือประวัติเกี่ยวกับสุขภาพมาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย์
 4. สุภาพสตรีที่ตรวจภายใน ควรตรวจก่อนหรือหลังหมดประจำเดือน 7 วัน
 5. กรณีที่รับประทานยาประจำ ควรรับประทานหลังจากการเจาะเลือดและส่งตรวจปัสสาวะแล้ว
 6. กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 7. ในกรณีที่สงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจทุกครั้ง
 8. ในกรณีตรวจพิเศษอื่นๆ พยาบาล/ เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำเพิ่มเติม

 

      อ่านบทความ  "ทำไมต้องตรวจสุขภาพ?"   ได้ที่นี่

 1. ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ตอนที่ 1
 2. ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ตอนที่ 2
 3. ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ตอนที่ 3

 

 

 

 

 

เวลาให้บริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Sunday/อาทิตย์ 08:00-19:00
Monday/จันทร์ 08:00-19:00
Tuesday/อังคาร 08:00-19:00
Wednesday/พุธ 08:00-19:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-19:00
Friday/ศุกร์ 08:00-19:00
Saturday/เสาร์ 08:00-19:00