ข้อมูลนักลงทุน

SIKARIN HOSPITAL: THE INTERNATIONAL PREMIUM HOSPITAL
ข้อมูลหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2383-4391-4400 , 0-2366-9900
เบอร์โทรสาร 0-2383-4414-15
เว็บไซต์ WWW.SIKARIN.COM
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 04 ม.ค. 2531
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 6.50 บาท
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 910,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 780,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0105010Z07
ต่างด้าว TH0105010Z15
NVDR TH0105010R15
วันปิดรอบบัญชี
31/12
ชื่อผูสอนบัญชี
  1. นาย พจน์ อัศวสันติชัย (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
  2. นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น

หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 120,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 120,00,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1:1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
ณ วันที่ 26 พ.ค. 2558 120,000,000 หุ้น
ณ วันที่ 30 เม.ย. 2558 120,000,000 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
ณ วันที่ 26 พ.ค. 2558 -
ณ วันที่ 30 เม.ย. 258
รายชื่อกรรมการล่าสุด
ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ
พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ประธานกรรมการบริการ
พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป รองประธานกรรมการ
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ
นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการ
นายอติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายอติรัชต์ จรูญศรี กรรมการ
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการ
นายเสนีย์ กรจ่างศรี กรรมการ
นายสุชีพ บุญวีระ กรรมการ
นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน กรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

นายทิม นพรัมภา กรรมการ
นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ กรรมการอิสระ
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย กรรมการอิสระ
นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการอิสระ
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการอิสระ
นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ กรรมการอิสระ
นายกษิดิศ อัชนันท์ กรรมการอิสระ
นายวิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระ
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ประธาน ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ กรรมการตรวจสอบ
นายกษิดิศ อัชนันท์ กรรมการตรวจสอบ