ข้อมูลนักลงทุน

SIKARIN HOSPITAL: THE INTERNATIONAL PREMIUM HOSPITAL
ข้อมูลหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2383-4391-4400 , 0-2366-9900
เบอร์โทรสาร 0-2383-4414-15
เว็บไซต์ WWW.SIKARIN.COM

รายชื่อกรรมการล่าสุด
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ
พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการ และกรรมการสรรหา
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเสนีย์ กระจ่างศรี กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายสุชีพ บุญวีระ กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
ดร.ทิม นพรัมภา กรรมการ และกรรมการสรรหา
นายกษิดิศ อัชนันท์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายอำนาจ คล้ายไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท