คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทมีการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการปฏิบัติหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสรอบคอบระมัดระวังและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ

คุณเสนีย์ จิตตเกษม

ประธานกรรมการ

พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

คุณศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คุณสัญญา ศรายุทธ

รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์

กรรมการ

คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการและกรรมการสรรหา

นายชัยสิทธิ์ วิระยะเมตตากุล

กรรมการ

คุณประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

กรรมการ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)

คุณเสนีย์ กระจ่างศรี

กรรมการบริหาร

คุณสุชีพ บุญวีระ

กรรมการบริหาร

คุณอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)และกรรมการตรวจสอบ

ดร.ทิม นพรัมภา

กรรมการ

คุณกษิดิศ อัชนันท์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)และกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คุณกิติพันธุ์ ศศะนาวิน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คุณอำนาจ คล้ายไทย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คุณสุริยันต์ โคจรโรจน์

เลขานุการบริษัท