คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทมีการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการปฏิบัติหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสรอบคอบระมัดระวังและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ

นายเสนีย์ จิตตเกษม

ประธานกรรมการ

พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายสัญญา ศรายุทธ

รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการ และกรรมการสรรหา

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเสนีย์ กระจ่างศรี

กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายสุชีพ บุญวีระ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

ดร.ทิม นพรัมภา

กรรมการ และกรรมการสรรหา

นายกษิดิศ อัชนันท์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายอำนาจ คล้ายไทย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

เลขานุการบริษัท