คณะผู้บริหาร

คุณเพ็ญฤดี จิตเลขา

รองกรรมการผู้จัดการด้านบริหาร