คณะผู้บริหาร

คุณสุรศักดิ์ สุตมาส

รองกรรมการผู้จัดการด้านการแพทย์