คณะผู้บริหาร

คุณขจร วีระสะเดา

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร