คณะผู้บริหาร

นายแพทย์วิสุทธิ์ ผาณิตพจมาน

ผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพ